Projekt ACF

 

Obyvatelia zo znevýhonených lokalít získavajú pracovné zručnosti aj rodičovské kompetencie

 
29.4.2022: Aj počas jarných a letných mesiacov prebiehajú aktivity na zvyšovanie zručností osôb zo znevýhodnených skupín obyvateľov. Pracovníci pomáhajú matkám zorientovať sa v rodičovských povinnostiach aj starostlivosti o rodinu a domácnosť. V komunitnej záhrade a na farme sa muži aj ženy učia starostlivosti o zvieratá a výsadbu. Tieto zručnosti im môžu pomôcť v budúcnosti získať zamestnanie alebo brigádu. Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 
 

Aktivity prebiehajú aj zime

13.3.2022: Od novembra 2021 realizujeme projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov." podporený z programu ACF. Matky sa učia variť zdravé a chutné jedlá s ohľadom na šetrenie rodinného rozpočtu. Na kurze finančnej gramotnosti sa účastníci naučia ako hospodáriť s vlastnými financiami, ako predchádzať zadlženiu ale tiež čo ak je už človek zadlžený. Prebieha práca aj v stolárskej dielni, kde sa vyhotovujú vyvýšené záhony do komunitnej záhrady.

Náš projekt sa zameriava na posilnenie postavenia rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania rodičovských kompetencií a pracovných zručností. Rozvoj rodičovských kompetencií sa zameriava na oblasť všeobecného rozvoja detí, správne hygienické a stravovacie návyky, pomoc pri vzdelávaní. Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na práce v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni. 

Cieľom projektu je zvýšenie životnej úrovne a zvýšenie šancí na uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce.

Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 

 

Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov.

 

 

20.12.2021: Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Náš projekt sa zameriava na posilnenie postavenia rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania rodičovských kompetencií a pracovných zručností. Rozvoj rodičovských kompetencií sa zameriava na oblasť všeobecného rozvoja detí, správne hygienické a stravovacie návyky, pomoc pri vzdelávaní. Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na práce v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni. 

Cieľom projektu je zvýšenie životnej úrovne a zvýšenie šancí na uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce.

Rozvoj pracovných zručností a návykov v komunitnej záhrade - realizácia pravidelných aktivít na minifarme Mašková - starostlivosť o areál, rastliny, zvieratá, práca na výrobe záhonov, záhradných doplnkov, kotercov pre zvieratá, oplotení a podobne

Rozvoj rodičovských komtepencií - tzv omama - realizácia aktivít ako vedenie matiek k správnej komunikácii s deťmi, ukážky a vedenie aktivít na všeobecný rozvoj detí a pomoci pri príprave na vyučovanie, vedenie k správnymi hygienickým návykom, stravovacím návykom vrátane prípravy stravy.

Význam projektových aktivít pre cieľové skupiny spočíva v získaní zručností, ktoré sú základom pre ich ďalší rozvoj, uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce. Rozvoj rodičovských kompetencií má veľký význam pre budúcnosť detí, ich vzdelávanie a uplatnenie sa v spoločnosti. Do projektu plánujeme zapojiť taký počet osôb, ktorý umožní individuálnu prácu s cieľovou skupinou a dosiahnutie primeraného efektu aktivít. Získané zručnosti vo všetkých oblastiach, na ktoré sa projekt zameriava, vytvárajú predpoklad na trvalé zlepšenie životných podmienok.

Trvanie projektu: 11/2021-10/2022