Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

12.01.2022 10:08

Cieľom projektu bolo rozšíriť voľnočasovú infraštruktúru a rozšíriť možnosti trávenia voľného času mládeže zo znevýhodneného prostredia v Lovinobani,predchádzať sociálno-patologickým javom, zvýšiť sociálne kompetencie cieľových skupín, zvýšiť finančnú gramotnosť. V rámci projektu bola zabezpečená klubová činnosti a možnosť stretávania sa mládeže v bezpečnom prostredí - dovybavenie priestorov a vybavenia voľnočasového centra Klub Margarétka pre potreby realizácie klubových aktivít s cieľom skvalitnenia a rozšírenia možností voľnočasových aktivít klubu.

"Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže" 

 

Späť