Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

12.01.2022 10:08

Cieľom projektu bolo rozšíriť voľnočasovú infraštruktúru a rozšíriť možnosti trávenia voľného času mládeže zo znevýhodneného prostredia v Lovinobani, predchádzať sociálno-patologickým javom, zvýšiť sociálne kompetencie cieľových skupín vrátane finančnej gramotnosti. V rámci projektu je zabezpečená klubová činnosť a možnosť stretávania sa mládeže v bezpečnom prostredí. 

 

Projektové aktivity: 

1.  Dovybavenie centra - notebooky, nabytok, exteriérové vybavenie (športové potreby, altánok, ihrisko)

2. Voľnočasové akivity - tvorivé, športové, hudobné

3. Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti

"Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže".

 

 

 

Späť