Krok za krokom k zamestnaniu

6.6.2022: Naša organizácia začala v júni 2022 s realizáciou projektu Krok za krokom k zamestnaniu, ITMS2014+: 312081BVZ5. V rámci projektu pracovníci aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré sú neaktívne na trhu práce a pomáhajú im krok po kroku umiestniť sa na trh práce. Sú to najmä aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností, osvetová činnosť, vzdelávacie aktivity zamerané na zmysel zamestnania, povinnosti a práva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahohov. Ďalej sú realizované aktivity ako pomoc pri evidencii uchádzačov o zamestnanie, pomoc pri hľadaní práce alebo brigády, mentrovanie pri získaní zamestnania a pomoc pri udržaní zamestania. Projekt je realizovaný v období od 1.6.2022 do 30.11.2023. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na  www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk. Výška podpory predstavuje 108306,00 eur. 

Pastoračné centrum

V roku 2018 sme v Lovinobani zriadili Klub Margarétka, v ktorom sa od roku 2019 venujeme aj pastoračným aktivitám najmä pre Rómov. Vďaka podpore Nadácie Renovabis sme zakúpili rôzne vybavenie, ktoré nám pomáha napĺňať ciele pastoračného centra. Realizujeme rôzne aktivity zamerané na získavanie dôvery Rómov, ktorá je pri tejto práci zvlášť dôležitá, najčastejšie sú to voľnočasové aktivity - tvorivé, športové, hudobné, výlety. Ďalšie aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie, rozvoj sociálnych zručností a pastoračné aktivity. Pôsobíme v Lovinobani ale tiež v Lučenci a Maškovej. Súčasťou aktivít je poskytovanie materiálnej pomoci v sociálnom šatníku. 

 

Rok 2022

 

V roku 2022 pokračujeme v realizácii  nízkoprahových a pastoračných aktivítách pre deti a mládež - voľnočasové aktivity, letné denné tábory. Pokračujeme v realizácii projektu zameraného na zvýšenie zručností znevýhodnených rómskych obyvateľov v okrese Lučenec, kde realizujeme rozvoj rodičovských kompetencií (výchova, hygiena, vzdelávanie, starostlivosť o domácnosť, príprava stravy), rozvoj pracovných zručností a návykov (v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni). Od júna 2022 realizujeme projekt Krok za krokom k zamestnaniu, v rámci ktorého pomáhame nezamestnaným pri hľadní práce a brigád, rozvoji pracovných zručností a pomáhame tiež pri udržaní získaného zamestnania. 

Ako pokračujeme v roku 2021

 

Rok 2021 poznačila druhá vlna koronavírusu a my pokračujeme s doučovaním detí zo znevýhodneného prostredia. K našim aktivitám sme pridali aktivity na rozvoj rodičovských kompetencií - navštevujeme rodiny a vedieme ich k správnym hygienickým a stravovacím návykom, rozprávame sa o rodinných financiách aj o zdraví či závislostiach. Od novembra 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj pracovných zručností v stolárskej dielni a na farme a komunitnej kuchyni.  Naše aktivity realizujeme v obci Lovinobaňa, v Lučenci ale aj v obciach Mašková a Lehôtka. 

Rok 2020 - rok poznačený koronou 

 

Počas roku 2020 sme naše občianske združenie reagovalo na príchod pandémie - realizovali sme niekoľko projektov zameraných na pomoc zraniteľným skupinám, v rámci ktorých sme získavali a distribuovali materiálnu pomoc, pomáhali s nákupmi pre seniorov, a pomáhali pri doučovaní detí zo znevýhodneného prostredia. 

Čo je nové v roku 2019

 

Vďaka spolupráci a finančnej podpore Obce Lovinobaňa naďalej realizujeme aktivity vo voľnočasovom centre Klub margarétka. Okrem pravidelných aktivít pre seniorov realizujeme projekty s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú zamerané na predchádzanie krízových situácii v rodinách a na letné táborové aktivity pre deti.  Vďaka Nadácii Tesco realizujeme úpravu a doplnenie prarkových prvkov v miestnej časti Uderiná. Nadácia SPP podporila aktivity pre mladých dobrovoľníkov, ktorí vyrábajú ozdobné predmety pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci zabezpečujeme aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti. 

 

 

Aký bol rok 2018

V roku 2018 sme v spolupráci s Obcou Lovinobaňa a finančnou podporou Obce Lovinobaňa, Nadácie Volkswagen, Nadácie Tesco, Nadácie SPP a Nadácie Orange zriadili voľnočasové centrum Klub margarétka. Na deti, mládež, mamičky ale aj seniorov sme prirpavili množstvo voľnočasových aj vzdelávacích aktivít, zrealizovali sme opravu WC v budove klubu, zakúpili zariadenie, upravili a doplnili výsadbu v parku pred klubom. Zo všetkých aktivít spomeniem najmä obľúbené tvorivé dielne, pohybové aktivity, deň mlieka a čokolády, deň finančnej gramotnosti, mesiac úcty k starším či vianočnú kapustnicu. Personálne obsadenie sme zabezpečili formou aktivačných prác v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci. 

 

  

 

   

 

Otvorenie voľnočasového centra KLUB MARGARÉTKA (2018) 

Vďaka podpore Nadácie Volkwagen, Nadácie Orange, Nadácie TESCO a spolupráci s obcou Lovinobaňa sme v júni 2018 otvorili voľnočasové centrum, v ktorom realizujeme rôzne voľnočasové, vzdelávacie, tvorivé a iné aktivity pre obyvateľov obce Lovinobaňa a Uderiná. Tešíme sa na všetkých návštevníkov a veríme, že sa u nás budú citiť príjemne. 

Všetky ďalšie informácie o Klube Margarétka nájdete v časti "Klub Margarétka" www.oz-margaretka-lovinobana.com/klub-margaretka/

Chráňme prírodu - chráňme seba (2016,2017)

Vydanie osvetového letáku a osvetová činnosť v oblasti ochrany životného prostredia 

Miesto, kde to žije (jún-august 2015)

OZ Margarétka Lovinobaňa získala vďaka programu  Šanca pre váš región 2015 sumu  450,- euro na  realizáciu projektu „ Miesto , kde to žije.“ V rámci projektu bolo zakúpené vybavenie na tradičné hry- volejbal, futbal, basketbal, ako aj netradičné hry- indiaca, ringo, baseball, flórbal.  Týmto projektom sa nám podarilo vybaviť miestne  futbalové ihrisko basketbalovými košmi či flórbalovými bránkami. Tiež sme si svojpomocne  opravili chátrajúce volejbalové ihrisko na starom futbalovom ihrisku – vybrúsili sme stĺpy, natreli ich farbou, namontovali nové obruče a upevnili sieť. Už v mesiaci august prebehla úvodná otváracia akcia: dni tradičných a netradičných športov, kde deti aj dospelí bojovali o zlaté, strieborné aj brondzové medaile. Celodenná akcia bola  ukončená spoločnou  opekačkou .

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť správne podmienky pre rozvoj športu v obci, pritiahnuť všetky vekové kategórie k športu  a naučiť sa  nové netradičné športy. Preto každý, kto má záujem oprášiť si svoje volejbalové zručnosti, prípadne si chce vyskúšať  baseball, indiaca, ringo, flórbal môže sa k nám  pripojiť  každú sobotu o 18.00 na starom futbalovom ihrisku a zahrať si uvedené športy .„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.“

lovinobaňa oz margarétka štadion lovinobaňalovinobaňa

Akcia Z trochu inak (Máj 2015) 

- pod týmto názvom sme realizovali projekt v rámci Grantového programu pre optimistov. Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange a veľkej usilovnosti našich dobrovoľníkov sme vyčistili skládku odpadu pri štadióne v Lovinobani a premenili sme ju na oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť veľkým aj malým obyvateľom obce pre pohladenie tela i duše. Po úprave oddychovej zóny sme pre deti mali pripravené zaujímavé environmentálne a športové súťaže. Všetci sme prežili krásne chvíle a hreje nás dobrý pocit, že sme pre našu ale aj budúcu generáciu vytvorili malý kúsok raja.. ďakujeme rodinám Tušimovej, Sojčiakovej, Tkáčovej a Čipčalovej. Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange.

 

Tábor v Osrblí

Tematické centrum mládeže (TCM) so sídlom na Hornej 54 v Banskej Bystrici zorganizovalo a prostredníctvom odborníkov na vzdelávanie uskutočnilo v mesiacoch máj a jún  pre pracovníkov s mládežou školenia pod názvom Štartér a Rabaka, v rámci ktorého zamestnanci ZŠ Lovinobaňa  Marcela Sojčiaková, Miriam Jakubove ako aj dobrovoľníčky z obce Dušana Šoltésová a Evka Balázsová pre deti z Lovinobane vo veku 9-12 rokov spoločne pripravili rôzne zážitkové aktivity na tému „Envirozážitok“ .  V nádhernom prostredí Osrblia sa  uskutočnil tábor  ZAŽI-TO ako posledná časť z trojfázového vzdelávania NP PRAKTIK, kde päť profesionálnych pracovníkov s mládežou a päť dobrovoľných mládežníckych vedúcich si overovalo v praxi nadobudnuté teoretické vedomosti z prvých dvoch častí vzdelávania. Počas tábora 30 detí z Lovinobane a ich kamaráti  získali zážitkovou formou nové vedomosti zo stanovíšť ako boli les, lúka, voda, vzduch,  separácia odpadov, recyklácia, kompostovanie či  šetrenie energie . Svoje sily si následne zmerali v súboji oddielov, kde sa učili tímovej spolupráci a vzájomnému rešpektu. Večerný program bol určený zábave. Pre deti boli pripravené rôzne vedomostné kvízy , oddiel baví oddiel, karneval a na záver slávnostné pasovanie detí za lesných strážcov a ochrancov prírody.  V rámci nočnej hry mali deti splniť jednoduché úlohy, za ktoré získavali vodu pre zázračný strom. 

Tvorivé dielne v ŠKD

 

OZ Margarétka Lovinobaňa v spolupráci s  IUVENTOU  v mesiaci máj 2014 pripravila pre deti v ŠKD Lovinobaňa  v rámci Národného projektu KomPrax- Kompetencie pre prax   „Tvorivé dielne v ŠKD“. Deti mali možnosť vyskúšať si  pod dohľadom  lektorky z Novohradského osvetového strediska v Lučenci  rôzne techniky výroby dekoračných predmetov   ako je výroba smaltovaných príveskov, obrazy vyrobené voskom, servítková technika či dekorovanie textilu. Ďakujem  Novohradskému osvetovému stredisku za ústretovosť , lektorke tvorivých dielní  Márii Polachovej za profesionálny prístup , Zlatici Kubišovej,  Paulíne Markotánovej ako aj Monike Tušimovej  a Martine Peťkovej  za pomoc pri príprave a realizácii projektu .

Malý projekt „ Tvorivé dielne v ŠKD“ bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax–Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.“ 

Darujte Vianoce 2014 - Divadlo z Pasáže a Vianočné trhy v Banskej Bystrici

December 2014

V tomto predvianočnom čase, keď všade navôkol znejú vianočné piesne a na vianočných trhoch rozvoniava punč, vybrali sme sa aj my z Margarétky ochutnať z tejto voňavej atmosféry. V piatok sme nasadli na autobus, v ktorom znela vianočná hudba a nás a našich kamarátov z Dúhového domčeka rýchlo dostala do veselej nálady. Vystúpili sme na námestí v Banskej Bystrici, kde už akoby práve na nás čakal Vianočný trh. Vôňa ihličia a svetielka z krásnej výzdoby sa nedali prehliadnuť. Keď sme si vychutnali tento kúsok Vianoc, prešli sme pár metrov a už sme boli v inom svete.. Vo svete divadelných dosiek, na ktoré sa postavili ľudia s mentálnym postihnutím. Herci z Divadla z Pasáže nám zahrali tanečnú hru 3xA a po predstavení nám porozprávali o svojich zvláštnych osudoch ale aj o svojich zážitkoch z vystúpení po celom svete. Očarenie z tohto nevšedného zážitku bude v nás doznievať počas celých sviatkov. 
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. 
Margarétka Lovinobaňa ľudia s postihnutím vianočné trhy BB divadlo z pasáže mestské divadlo Banský BystricaDecember 2014
V tomto predvianočnom čase, keď všade navôkol znejú vianočné piesne a na vianočných trhoch rozvoniava punč, vybrali sme sa aj my z Margarétky ochutnať z tejto voňavej atmosféry. V piatok sme nasadli na autobus, v ktorom znela vianočná hudba a nás a našich kamarátov z Dúhového domčeka rýchlo dostala do veselej nálady. Vystúpili sme na námestí v Banskej Bystrici, kde už akoby práve na nás čakal Vianočný trh. Vôňa ihličia a svetielka z krásnej výzdoby sa nedali prehliadnuť. Keď sme si vychutnali tento kúsok Vianoc, prešli sme pár metrov a už sme boli v inom svete.. Vo svete divadelných dosiek, na ktoré sa postavili ľudia s mentálnym postihnutím. Herci z Divadla z Pasáže nám zahrali tanečnú hru 3xA a po predstavení nám porozprávali o svojich zvláštnych osudoch ale aj o svojich zážitkoch z vystúpení po celom svete. Očarenie z tohto nevšedného zážitku bude v nás doznievať počas celých sviatkov. 
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. 
Margarétka Lovinobaňa ľudia s postihnutím vianočné trhy BB divadlo z pasáže mestské divadlo Banský Bystrica