Rok 2022

 

V roku 2022 pokračujeme v realizácii  nízkoprahových aktivít pre deti a mládež - voľnočasové aktivity, letné denné tábory. Pokračujeme v realizácii projektu zameraného na zvýšenie zručností znevýhodnených rómskych obyvateľov v okrese Lučenec, kde realizujeme rozvoj rodičovských kompetencií (výchova, hygiena, vzdelávanie, starostlivosť o domácnosť, príprava stravy), rozvoj pracovných zručností a návykov (v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni). Od júna 2022 realizujeme projekt Krok za krokom k zamestnaniu, v rámci ktorého pomáhame nezamestnaným pri hľadní práce a brigád, rozvoji pracovných zručností a pomáhame tiež pri udržaní získaného zamestnania. 

Ako pokračujeme v roku 2021

 

Rok 2021 poznačila druhá vlna koronavírusu a my pokračujeme s doučovaním detí zo znevýhodneného prostredia. K našim aktivitám sme pridali aktivity na rozvoj rodičovských kompetencií - navštevujeme rodiny a vedieme ich k správnym hygienickým a stravovacím návykom, rozprávame sa o rodinných financiách aj o zdraví či závislostiach. Od novembra 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj pracovných zručností v stolárskej dielni a na farme a komunitnej kuchyni.  Naše aktivity realizujeme v obci Lovinobaňa, v Lučenci ale aj v obciach Mašková a Lehôtka. 

Rok 2020 - rok poznačený koronou 

 

Počas roku 2020 sme naše občianske združenie reagovalo na príchod pandémie - realizovali sme niekoľko projektov zameraných na pomoc zraniteľným skupinám, v rámci ktorých sme získavali a distribuovali materiálnu pomoc, pomáhali s nákupmi pre seniorov, a pomáhali pri doučovaní detí zo znevýhodneného prostredia. 

Čo je nové v roku 2019

 

Vďaka spolupráci a finančnej podpore Obce Lovinobaňa naďalej realizujeme aktivity vo voľnočasovom centre Klub margarétka. Okrem pravidelných aktivít pre seniorov realizujeme projekty s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú zamerané na predchádzanie krízových situácii v rodinách a na letné táborové aktivity pre deti.  Vďaka Nadácii Tesco realizujeme úpravu a doplnenie prarkových prvkov v miestnej časti Uderiná. Nadácia SPP podporila aktivity pre mladých dobrovoľníkov, ktorí vyrábajú ozdobné predmety pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci zabezpečujeme aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti. 

 

 

Aký bol rok 2018

V roku 2018 sme v spolupráci s Obcou Lovinobaňa a finančnou podporou Obce Lovinobaňa, Nadácie Volkswagen, Nadácie Tesco, Nadácie SPP a Nadácie Orange zriadili voľnočasové centrum Klub margarétka. Na deti, mládež, mamičky ale aj seniorov sme prirpavili množstvo voľnočasových aj vzdelávacích aktivít, zrealizovali sme opravu WC v budove klubu, zakúpili zariadenie, upravili a doplnili výsadbu v parku pred klubom. Zo všetkých aktivít spomeniem najmä obľúbené tvorivé dielne, pohybové aktivity, deň mlieka a čokolády, deň finančnej gramotnosti, mesiac úcty k starším či vianočnú kapustnicu. Personálne obsadenie sme zabezpečili formou aktivačných prác v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Lučenci. 

 

  

 

   

 

Otvorenie voľnočasového centra KLUB MARGARÉTKA (2018) 

Vďaka podpore Nadácie Volkwagen, Nadácie Orange, Nadácie TESCO a spolupráci s obcou Lovinobaňa sme v júni 2018 otvorili voľnočasové centrum, v ktorom realizujeme rôzne voľnočasové, vzdelávacie, tvorivé a iné aktivity pre obyvateľov obce Lovinobaňa a Uderiná. Tešíme sa na všetkých návštevníkov a veríme, že sa u nás budú citiť príjemne. 

Všetky ďalšie informácie o Klube Margarétka nájdete v časti "Klub Margarétka" www.oz-margaretka-lovinobana.com/klub-margaretka/

Chráňme prírodu - chráňme seba (2016,2017)

Vydanie osvetového letáku a osvetová činnosť v oblasti ochrany životného prostredia 

Miesto, kde to žije (jún-august 2015)

OZ Margarétka Lovinobaňa získala vďaka programu  Šanca pre váš región 2015 sumu  450,- euro na  realizáciu projektu „ Miesto , kde to žije.“ V rámci projektu bolo zakúpené vybavenie na tradičné hry- volejbal, futbal, basketbal, ako aj netradičné hry- indiaca, ringo, baseball, flórbal.  Týmto projektom sa nám podarilo vybaviť miestne  futbalové ihrisko basketbalovými košmi či flórbalovými bránkami. Tiež sme si svojpomocne  opravili chátrajúce volejbalové ihrisko na starom futbalovom ihrisku – vybrúsili sme stĺpy, natreli ich farbou, namontovali nové obruče a upevnili sieť. Už v mesiaci august prebehla úvodná otváracia akcia: dni tradičných a netradičných športov, kde deti aj dospelí bojovali o zlaté, strieborné aj brondzové medaile. Celodenná akcia bola  ukončená spoločnou  opekačkou .

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť správne podmienky pre rozvoj športu v obci, pritiahnuť všetky vekové kategórie k športu  a naučiť sa  nové netradičné športy. Preto každý, kto má záujem oprášiť si svoje volejbalové zručnosti, prípadne si chce vyskúšať  baseball, indiaca, ringo, flórbal môže sa k nám  pripojiť  každú sobotu o 18.00 na starom futbalovom ihrisku a zahrať si uvedené športy .„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Šanca pre váš región Nadácie Orange.“

lovinobaňa oz margarétka štadion lovinobaňalovinobaňa

Akcia Z trochu inak (Máj 2015) 

- pod týmto názvom sme realizovali projekt v rámci Grantového programu pre optimistov. Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange a veľkej usilovnosti našich dobrovoľníkov sme vyčistili skládku odpadu pri štadióne v Lovinobani a premenili sme ju na oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť veľkým aj malým obyvateľom obce pre pohladenie tela i duše. Po úprave oddychovej zóny sme pre deti mali pripravené zaujímavé environmentálne a športové súťaže. Všetci sme prežili krásne chvíle a hreje nás dobrý pocit, že sme pre našu ale aj budúcu generáciu vytvorili malý kúsok raja.. ďakujeme rodinám Tušimovej, Sojčiakovej, Tkáčovej a Čipčalovej. Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange.

 

Tábor v Osrblí

Tematické centrum mládeže (TCM) so sídlom na Hornej 54 v Banskej Bystrici zorganizovalo a prostredníctvom odborníkov na vzdelávanie uskutočnilo v mesiacoch máj a jún  pre pracovníkov s mládežou školenia pod názvom Štartér a Rabaka, v rámci ktorého zamestnanci ZŠ Lovinobaňa  Marcela Sojčiaková, Miriam Jakubove ako aj dobrovoľníčky z obce Dušana Šoltésová a Evka Balázsová pre deti z Lovinobane vo veku 9-12 rokov spoločne pripravili rôzne zážitkové aktivity na tému „Envirozážitok“ .  V nádhernom prostredí Osrblia sa  uskutočnil tábor  ZAŽI-TO ako posledná časť z trojfázového vzdelávania NP PRAKTIK, kde päť profesionálnych pracovníkov s mládežou a päť dobrovoľných mládežníckych vedúcich si overovalo v praxi nadobudnuté teoretické vedomosti z prvých dvoch častí vzdelávania. Počas tábora 30 detí z Lovinobane a ich kamaráti  získali zážitkovou formou nové vedomosti zo stanovíšť ako boli les, lúka, voda, vzduch,  separácia odpadov, recyklácia, kompostovanie či  šetrenie energie . Svoje sily si následne zmerali v súboji oddielov, kde sa učili tímovej spolupráci a vzájomnému rešpektu. Večerný program bol určený zábave. Pre deti boli pripravené rôzne vedomostné kvízy , oddiel baví oddiel, karneval a na záver slávnostné pasovanie detí za lesných strážcov a ochrancov prírody.  V rámci nočnej hry mali deti splniť jednoduché úlohy, za ktoré získavali vodu pre zázračný strom. 

Tvorivé dielne v ŠKD

 

OZ Margarétka Lovinobaňa v spolupráci s  IUVENTOU  v mesiaci máj 2014 pripravila pre deti v ŠKD Lovinobaňa  v rámci Národného projektu KomPrax- Kompetencie pre prax   „Tvorivé dielne v ŠKD“. Deti mali možnosť vyskúšať si  pod dohľadom  lektorky z Novohradského osvetového strediska v Lučenci  rôzne techniky výroby dekoračných predmetov   ako je výroba smaltovaných príveskov, obrazy vyrobené voskom, servítková technika či dekorovanie textilu. Ďakujem  Novohradskému osvetovému stredisku za ústretovosť , lektorke tvorivých dielní  Márii Polachovej za profesionálny prístup , Zlatici Kubišovej,  Paulíne Markotánovej ako aj Monike Tušimovej  a Martine Peťkovej  za pomoc pri príprave a realizácii projektu .

Malý projekt „ Tvorivé dielne v ŠKD“ bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax–Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.“ 

Darujte Vianoce 2014 - Divadlo z Pasáže a Vianočné trhy v Banskej Bystrici

December 2014

V tomto predvianočnom čase, keď všade navôkol znejú vianočné piesne a na vianočných trhoch rozvoniava punč, vybrali sme sa aj my z Margarétky ochutnať z tejto voňavej atmosféry. V piatok sme nasadli na autobus, v ktorom znela vianočná hudba a nás a našich kamarátov z Dúhového domčeka rýchlo dostala do veselej nálady. Vystúpili sme na námestí v Banskej Bystrici, kde už akoby práve na nás čakal Vianočný trh. Vôňa ihličia a svetielka z krásnej výzdoby sa nedali prehliadnuť. Keď sme si vychutnali tento kúsok Vianoc, prešli sme pár metrov a už sme boli v inom svete.. Vo svete divadelných dosiek, na ktoré sa postavili ľudia s mentálnym postihnutím. Herci z Divadla z Pasáže nám zahrali tanečnú hru 3xA a po predstavení nám porozprávali o svojich zvláštnych osudoch ale aj o svojich zážitkoch z vystúpení po celom svete. Očarenie z tohto nevšedného zážitku bude v nás doznievať počas celých sviatkov. 
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. 
Margarétka Lovinobaňa ľudia s postihnutím vianočné trhy BB divadlo z pasáže mestské divadlo Banský BystricaDecember 2014
V tomto predvianočnom čase, keď všade navôkol znejú vianočné piesne a na vianočných trhoch rozvoniava punč, vybrali sme sa aj my z Margarétky ochutnať z tejto voňavej atmosféry. V piatok sme nasadli na autobus, v ktorom znela vianočná hudba a nás a našich kamarátov z Dúhového domčeka rýchlo dostala do veselej nálady. Vystúpili sme na námestí v Banskej Bystrici, kde už akoby práve na nás čakal Vianočný trh. Vôňa ihličia a svetielka z krásnej výzdoby sa nedali prehliadnuť. Keď sme si vychutnali tento kúsok Vianoc, prešli sme pár metrov a už sme boli v inom svete.. Vo svete divadelných dosiek, na ktoré sa postavili ľudia s mentálnym postihnutím. Herci z Divadla z Pasáže nám zahrali tanečnú hru 3xA a po predstavení nám porozprávali o svojich zvláštnych osudoch ale aj o svojich zážitkoch z vystúpení po celom svete. Očarenie z tohto nevšedného zážitku bude v nás doznievať počas celých sviatkov. 
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. 
Margarétka Lovinobaňa ľudia s postihnutím vianočné trhy BB divadlo z pasáže mestské divadlo Banský Bystrica